Т0ттіг0л Картаева

 
»
»
Музейлік электронды с0здік
Т0ттг0л Картаева, Музейлк электронды с0здк

Музейлік электронды с0здік

Аннотация.
Музейлік с0здік 5В041900 – музей ісі ж0не ескерткіштерді 0ор0ау маманды0ы студенттері, 6М041900 – музей ісі ж0не ескерткіштерді 0ор0ау маманды0ы магистранттарына, музей ж0не ескерткіштерді 0ор0ау мекемелеріні0 0ызметкерлеріне, о0ытушылар0а арнал0ан, музейлік Электронды с0здікте 0лем елдері музейлеріндегі а0паратты0 технологиялар, музей 0орларын 00деу ба0дарламалары, 0лем елдері музейлеріні0 0алыптасу тарихы, экспозициясыны0 ерекшелігі, 0лем таны0ан шеберлер ж0не оларды0 шедеврлік туындылары, виртуалды музейлер, оларды0 0аламтор ж0йесіндегі сайттары, музейлік этнография, музейлік археология, музейлік деректану, каталогтау, музейдегі 0ылыми-зерттеу ж0мыстары м0селелері 0амтыл0ан.

Автор: Т0ттіг0л Картаева.
Жанр книги: Искусство.
Объем: 520 стр. 9 иллюстраций
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru