Коллектив авторов

 
»
»
0асымжанов А0ын. 0негелі 0мір. Ш. 32
Коллектив авторов, 0асымжанов А0ын. 0негел 0мр. Ш. 32

0асымжанов А0ын. 0негелі 0мір. Ш. 32

Аннотация.
0асымжановты0 0ылыми, 0стазды0 0ызметін, білім мен 0ылым0а 0ос0ан 0лесін зерделейтін ма0алалар, замандастары мен ш0кірттеріні0 естеліктері, м0ра0ат 00жаттары мен фотосуреттер еніп отыр, кітап0а А. Кітап к0пшілік о0ырман0а, 0стаздар0а, студенттер мен 0ылыми ізденушілерге арнал0ан, б0л кітап 0аза0 хал0ыны0 к0рнекті философы, 0лемге белгілі фарабитанушы 0алым, философия 0ылымдарыны0 докторы, профессор, 0Р 00А корреспондент-м0шесі А0ын Хайролла0лы 0асымжановты0 0мірі мен 0ылыми м0раларына арнал0ан.

Автор: Коллектив авторов.
Жанр книги: Публицистика.
Объем: 490 стр. 65 иллюстраций
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru