0семг0л Бекмухаметова

 
»
»
Тауарлар мен капиталды0 халы0аралы0 0оз0алысы. О0у 00ралы
0семг0л Бекмухаметова, Тауарлар мен капиталды0 халы0аралы0 0оз0алысы. О0у 00ралы

Тауарлар мен капиталды0 халы0аралы0 0оз0алысы. О0у 00ралы

Аннотация.
Жо0ары о0у орындары 0лемдік экономика маманды0тарыны0 студенттеріне, магистранттарына, о0ытушыларына ж0не 0ылыми 0ызметкерлеріне арнал0ан, о0у 00ралында 0лемдік де0гейде тауар, 0ызмет ж0не капитал айналымында0ы халы0аралы0 операцияларды ж0ргізуді0 теориялы0 ж0не 0дістемелік аспектілері мен реттеуді 0амтамасыз ететін к0кейкесті проблемалары мен шешу жолдары 0арастырыл0ан. 0лемдік капитал а0ыныны0 жа0ымды жа0тарымен 0атар жа0ымсыз сыйпаттары да берілді, б0л 0рдісті ыры0тандыру 0шін а0ша-несиелік, салы0ты0-бюджеттік ж0не валюталы0 саясатты0 алуан т0рлі 00ралдарын пайдалануды0 шараларына ерекше к00іл б0лінді.

Автор: 0семг0л Бекмухаметова.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 240 стр. 41 иллюстрация
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru