М. Байгісиев

 
»
»
Халы0аралы0 транспорт операциялары
М. Байгсиев, Халы0аралы0 транспорт операциялары

Халы0аралы0 транспорт операциялары

Аннотация.
О0у 00ралы экономикалы0, халы0аралы0 0атынастар, халы0аралы0 000ы0 маманды0тарында о0итын студенттерге, магистранттар0а, докторанттар0а ж0не халы0аралы0 транспорт операцияларымен айналысатын барлы0 ізденісті о0ырмандар0а арнал0ан, 0сынылып отыр0ан о0у 00ралы халы0аралы0 транспорт операцияларын 0йымдастыру мен ж0зеге асыруды0 теориялы0, т0жірибелік м0селелеріне арнал0ан.

О0у 00ралында ж0ктерді ж0не жолаушыларды халы0аралы0 тасымалдауды0 т0рлері, формалары, 0лемдік т0жірибесі мен атал0ан 0ызмет т0ріні0 000ы0ты0 реттелуі жан-жа0ты 0арастырыл0ан, халы0аралы0 транспорт операциялары 0лтты0 экономиканы0 халы0аралы0 шаруашылы0 байланыстар0а тере0 интеграциялануы жа0дайында ерекше 0зектілікке ие болуда.

Автор: М. Байгісиев.
Жанр книги: Наука, обучение.
Объем: 220 стр. 46 иллюстраций
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru