0алия Даулиева

 
»
»
Институционалды экономика
0алия Даулиева, Институционалды экономика

Институционалды экономика

Аннотация.
О0у 00ралында институционалды теорияны0 негіздері, 0дістемелік ерекшеліктері, экономикалы0 талдау 00ралдары 0арастырылады, сонды0тан экономикалы0 маманды0тарды дайындауда институционалды экономиканы о0ыту, теориялы0 негіздері мен талдау 0діснамасын ме0герту 00зыреттілікті 0алыптастыру т0р0ысында ма0ызды.

Институционалды экономика мемлекетпен за0дастырыл0ан институттарды зерттеумен 0атар, адамдарды0 к0нделікті іс-0рекетінде орын алатын за0дастырылма0ан ережелерге де назар аударады, о0у 00ралында 0р та0ырыпты0 со0ында негізгі т0жырымдар, т0йінді 00ымдар, ба0ылау с0ра0тары, тест тапсырмалары ж0не реферат та0ырыптары берілген.

Автор: 0алия Даулиева.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 150 стр. 2 иллюстрации
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru