Назг0л Дaлaбaевa

 
»
»
0ыш0ылды0-негіздік 0рекеттесу негіздері курсы бойынша 0дістемелік н0с0ау
Назг0л Дaлaбaевa, 0ыш0ылды0-негздк 0рекеттесу негздер курсы бойынша 0дстемелк н0с0ау

0ыш0ылды0-негіздік 0рекеттесу негіздері курсы бойынша 0дістемелік н0с0ау

Аннотация.
0дістемелік н0с0ауда алдымен 0ыш0ылдар мен негіздерді0 к0нделікті 0мірде кездесуінен бастау алатыны жайлы баяндал0ан, авторды0 редакциясымен шы0арылды. 0дістемелік н0с0ау химия факультеттеріні0 студенттеріне, магистранттарына ж0не PhD студенттеріне 0ыш0ылды0 негіздік 0рекеттесу теориялары п0ні бойынша п0ндік 00зіреттіліктерін 0алыптастыру0а арнал0ан, 0азіргі уа0ытта0ы 0ыш0ылдарды0 ма0ызды кластары мен оларды0 0асиеттері ж0не т.

б т0сіндіріледі. Б0л 0дістемелік н0с0ау бейорганикалы0 химияда0ы 0ыш0ылдар мен негіздерді о0ытуда, ба0ыт-ба0дар беруде 0олданылу0а арнал0ан, 0арастырыл0ан 0ыш0ылдар мен негіздерді0 0рекеттесуін бейорганикалы0 химияда 0олданылуын дамыту ма0сатында студенттерді0 0зіндік ж0мыстары берілген.

Автор: Назг0л Дaлaбaевa.
Жанр книги: Наука, обучение.
Объем: 170 стр. 49 иллюстраций
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru