0. 0бдиман0лы

 
»
»
ХХ 0асырда0ы 0аза0 0дебиеті дамуыны0 ал0аш0ы кезе0і. Электронды о0у 00ралы
0. 0бдиман0лы, ХХ 0асырда0ы 0аза0 0дебиет дамуыны0 ал0аш0ы кезе0. Электронды о0у 00ралы

ХХ 0асырда0ы 0аза0 0дебиеті дамуыны0 ал0аш0ы кезе0і. Электронды о0у 00ралы

Аннотация.
Б0л электронды о0у 00ралында ХХ 0асырда0ы 0аза0 0дебиеті дамуыны0 ал0аш0ы кезе0і толы00анды т0рде ж0йеленіп, 0сынылып отыр, б0л д0уірді0 0дебиет тарихында0ы 0зіндік орны, т0рлі ба0ыттарды0 жазба 0дебиетті0 0ркендеуіне 0ос0ан 0лесі, сол т0ста0ы 0зекті м0селелері жа0аша к0з0арас т0р0ысынанан байыпталып, жа0аша к0з0арас т0р0ысынан ж0йеленген.

Автор: 0. 0бдиман0лы.
Жанр книги: Наука, обучение.
Объем: 110 стр.
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru