Сейсембай Ж0мамбаев

 
»
»
0німділікті бас0ару
Сейсембай Ж0мамбаев, 0нмдлкт бас0ару

0німділікті бас0ару

Аннотация.
Кітапта отанды0 статистикалы0 м0ліметтер ж0не кейбір к0сіпорындарды0 т0жірибесін сипаттайтын материалдар келтірілген, б0л о0у 00ралында 0німділікті бас0ару м0селелері 0арал0ан: 0німділікті бас0аруда0ы заманауи к0з0арастар, 0німділікті0 0азіргі заман 0йымында0ы р0лі, оны 0лшеу ж0не талдау, 0німділікті жо0арылату 0дерісін бас0ару. Сонымен 0атар ол бас0ару мамандарына, к0сіпорындар мен 0йымдар басшыларына ж0не де 0німділікті бас0ару м0селесіне 0ызы0ушылы0 таныт0ан о0ырмандар0а 0сынылады, о0у 00ралы студенттер мен магистранттар0а, экономикалы0 жо0ары орныны0 о0ытушыларына, бизнес мектептеріні0 ты0даушыларына арналады.

0р тараудан кейін ба0ылау с0ра0тары мен т0жірибелік тапсырмалар берілген, о0у 00ралында 0німділікті бас0аруды0 халы0аралы0 аспектілері ж0не де бас0а ма0ызды м0селелері 0з орындарын тап0ан.

Автор: Сейсембай Ж0мамбаев.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 150 стр. 84 иллюстрации
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru