Коллектив авторов

 
»
»
Темірбеков Садуахас. 0негелі 0мір. Ш. 35
Коллектив авторов, Темрбеков Садуахас. 0негел 0мр. Ш. 35

Темірбеков Садуахас. 0негелі 0мір. Ш. 35

Аннотация.
Темірбековті0 0ылыми-педагогикалы0 ж0не м0дени-0о0амды0 0ызметін, отанды0 білім мен 0ылым0а ж0не м0дениеттану0а 0ос0ан 0лесін сипаттайтын ма0алалар, баяндамалар, м0ра0ат 00жаттары мен фотосуреттері еніп отыр, кітап0а белгілі м0дениеттанушы, философ-0алым, мемлекет ж0не 0о0ам 0айраткері, 0аз0У-ды0 профессоры С.

К0зк0ргендер б0лімінде бірге о0ып, 0ызметтес бол0ан замандастарыны0 естеліктері баяндалады, кітап к0пшілік о0ырман0а, студенттер мен 0ылыми ізденушілер 0ауымына арнал0ан.

Автор: Коллектив авторов.
Жанр книги: Публицистика.
Объем: 440 стр. 92 иллюстрации
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru