0те0али Шеденов

 
»
»
0леуметтік-экономикалы0 0ауіпсіздікті бас0ару
0те0али Шеденов, 0леуметтк-экономикалы0 0аупсздкт бас0ару

0леуметтік-экономикалы0 0ауіпсіздікті бас0ару

Аннотация.
Сонымен 0атар, мемлекеттік ж0не жергілікті бас0ару органдарыны0 мамандары 0шін де 0ызы0ушылы0 ту0ызуы м0мкін, о0у 00ралы 0леуметтік-экономикалы0 0ауіпсіздікті бас0ару о0у-0дістемелік типтік ба0дарламасыны0 00рылымына с0йкес жазыл0ан. Сонымен 0атар, 0леуметтік-экономикалы0 0ауіпсіздік к0рсеткіштеріні0 шектік ма0ынасы, 00рылымы, ба0алау 0дістері ж0не оларды0 0аза0стан Республикасы экономикасына т0н ерекшеліктері де сипатталады, м0нда 0рт0рлі 0ылым 0кілдеріні0 негізгі 0леуметтік ж0не экономикалы0 0ауіпсіздікті0 теориялы0 0а0идалары 0амтыл0ан.

Автор: 0те0али Шеденов.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 340 стр. 30 иллюстраций
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru